เกี่ยวกับ DIY MUSIC MAKER

ทฤษฎีดนตรีสำหรับนักดนตรีป๊อป

DIYMUSICMAKER.COM คือ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทฤษฎีดนตรีสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของทฤษฎีดนตรีในเชิงปฏิบัติ สำหรับนักดนตรีทั้งมืออาชีพหรือนักดนตรีสมัครเล่น และมีความตั้งใจที่จะนำเสนอทฤษฎีดนตรีในรูปแบบที่เรียบง่าย ให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสากลได้ง่ายขึ้น และต้องการให้ทฤษฎีดนตรีนั้นจุดประกายความฝันของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

เนื้อหาเว็บไซต์

เนื้อหาในเว็บไซต์ DIYMUSICMAKER.COM ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ

  • ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น เป็นส่วนที่อธิบายทฤษฎีดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน สำหรับนักดนตรีที่ไม่มีความรู้ในเรื่องทฤษฎีดนตรีและนักเรียนที่เริ่มเรียนดนตรีในระดับเบื้องต้น
  • บทความทฤษฎีดนตรี เป็นส่วนที่นำเสนอเรื่องราวหรือเกร็ดความรู้ทางดนตรีหรือสิ่งที่เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีที่เป็นประสบการณ์จากการเล่นดนตรีของครูโอเอง

ติดตามเราได้ที่